CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương về lập Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018.

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem1105

 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

- Đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2017 theo từng nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ), vốn ODA và vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, có so sánh thực hiện với cùng kỳ năm trước; đồng thời, báo cáo kết quả huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư khác như: xổ số kiến thiết, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, huy động vốn toàn xã hội... 6 tháng đầu năm 2017 và ước thực hiện cả năm 2017.

- Báo cáo kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2017 và trong năm tiếp theo;

II. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2017

1. Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2018.

 Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công, đề nghị các Sở, Ngành, UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa triển khai việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo các quy định dưới đây:

1.1. Kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương; phù hợp với Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

1.2. Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2018 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2018; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2018. Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2018 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: (i) Đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; (ii) Đến ngày 31 tháng 10 năm 2017 có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; (iii) Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành.

1.3. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 phải thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các Nghị định khác hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

  1.4. Việc phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2018 cho các dự án phải quán triệt các nguyên tắc sau:

- Phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2018 cho từng dự án phải phù hợp và không được vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch sau khi trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2016 và năm 2017.

- Phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2018.

- Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và 02 chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

 + Ưu tiên bố trí vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.

+ Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

+ Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

+ Dự án khởi công mới có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm và Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Không bố trí vốn kế hoạch nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, không được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Xây dựng danh mục và bố trí vốn NSNN cho từng dự án kế hoạch năm 2018

 2.1. Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương

 Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và khả năng cân đối vốn đầu tư nêu trên, các Sở, Ban, Ngành, UBND các Huyện, Thị xã dự kiến danh mục dự án và mức vốn cho từng dự án theo đúng các nguyên tắc nêu tại Mục 1 nêu trên.

Bên cạnh đó, các Chủ đầu tư khẩn trương lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án đã được các Bộ, Ngành trung ương thẩm định vốn và  được được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, đảm bảo hoàn thành trước 30/10/2017;

Chi tiết phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương năm 2018 báo cáo theo biểu mẫu số 35 kèm theo văn bản này.

1.2. Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia

 Các Sở, Ban, Ngành, UBND các Huyện, Thị xã: đề xuất nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, trong đó: dự kiến vốn theo cơ cấu nguồn, theo từng dự án, nội dung thành phần theo quy định tại Điều 5 Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ; theo từng dự án thành phần thuộc chương trình và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương. Việc lập kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia, theo các nguyên tắc sau:

Lập kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia phải đảm bảo phù hợp với chủ trương đầu tư và các Quyết định phê duyệt đầu tư từng chương trình (các Quyết định đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia: Quyết định số: 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016; số 1722/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ), các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương từng chương trình (các Quyết định nguyên tắc, tiêu chí của các chương trình mục tiêu quốc gia: Quyết định số: 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016; số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2017) và hướng dẫn của các bộ là chủ chương trình, cơ quan chủ trì dự án thành phần thuộc chương trình.

 - Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu phải phù hợp với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, phải phù hợp với Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

 Chi tiết phương án phân bổ vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 báo cáo theo biểu mẫu số 47 kèm theo văn bản này.

2.3. Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách của địa phương và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước

 Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và khả năng cân đối vốn đầu tư nêu trên, các Sở, Ban, Ngành, UBND các Huyện, Thị xã tổ chức rà soát và dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, (bao gồm cả danh mục các dự án khởi công mới) năm 2018 theo đúng các nguyên tắc quy định tại Mục 1 nêu trên, bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Đối với các Huyện, Thị xã được tỉnh hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh: Rà soát thông tin, số liệu làm căn cứ tính số điểm để xác định mức vốn đầu tư phát triển trong cân đối ngân sách địa phương mình theo Công văn số 3037/UBND-KTKH ngày  13/6/2017. Xây dựng kế hoạch 2018 từ nguồn vốn này thực hiện theo nguyên tắc: Ưu tiên phân bổ đầu tư lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (tối thiểu mỗi huyện 2 tỷ đồng/năm); tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án đã phê duyệt quyết toán và phân bổ đạt tối thiểu 80% đối với các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng; các dự án chuyển tiếp đảm bảo theo nguyên tắc dự án nhóm B thời gian thực hiện không quá 5 năm, dự án nhóm C thời gian thực hiện không quá 3 năm; sau khi thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, nếu còn vốn thì thực hiện mở mới cho các dự án cấp thiết theo quy định.

Đối với Sở, Ban, Ngành tỉnh tập trung ưu tiên bố trí các công trình chuyển tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành. Các công trình khởi công mới các Sở, Ban, Ngành tỉnh phải căn cứ vào đặc điểm, điều kiện thực tế để sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đầu tư theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư; tránh tình trạng nợ đọng.

 Chi tiết phương án phân bổ vốn ngân sách của địa phương năm 2017 báo cáo theo biểu mẫu số 35, 42 kèm theo văn bản này.

2.4. Lập kế hoạch vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

- Lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài được phân bổ theo tính chất sử dụng vốn (xây dựng cơ bản, hành chính sự nghiệp, cho vay lại, hỗ trợ ngân sách) và vốn đối ứng của các Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (trong đó, ghi rõ vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương, vốn đối ứng từ ngân sách địa phương). Đối với các chương trình, dự án hỗn hợp cả cấp phát và cho vay lại phải làm rõ mức vốn cho từng phần.

- Các chương trình, dự án được bố trí vốn kế hoạch năm 2018 phải phù hợp với định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia.

- Bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cân đối trong NSNN cho các dự án chuyển tiếp, các dự án đã ký kết Hiệp định vay với nhà tài trợ, có nhu cầu vốn đối ứng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ giải phóng mặt bằng quy định của Luật Đất đai.

- Đối với các dự án Ô có cơ cấu hỗn hợp (bao gồm dự án thành phần ở trung ương do các bộ, ngành là cơ quan chủ quản quản lý, thực hiện và dự án thành phần ở địa phương do UBND tỉnh là cơ quản chủ quản quản lý, thực hiện), Các chủ đầu tư dự kiến kế hoạch năm 2018 ngân sách địa phương hợp với kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài được giao.

Chi tiết phương án phân bổ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài năm 2018 báo cáo theo biểu mẫu số 42 kèm theo văn bản này.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Căn cứ các quy định tại Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và các quy định tại văn bản hướng dẫn nàycác Sở, Ban, Ngành và UBND các Huyện, Thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư theo tiến độ sau:

1. Trước ngày 24/7/2016 Sở Tài chính đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017; trong đó, đánh giá cụ thể tình hình thực hiện, giải ngân, kết quả đạt được và các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch nguồn thu sử dụng đất, nguồn xổ số kiến thiết… và cung cấp số liệu dự kiến kế hoạch 2018 như sau: Khả năng cân đối tiền thu sử dụng đất cho đầu tư phát triển; nguồn thu xổ số kiến thiết tính trong dự toán thu cân đối ngân sách địa phương, sử dụng toàn bộ cho chi đầu tư phát triển (theo quy định của Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015); Các nguồn vốn có khả năng bổ sung cho đầu tư phát triển năm 2018 như: Nguồn vượt thu, kết dư và Các nguồn khác (nếu có)… Số liệu trả nợ vay đến hạn của từng khoản vay theo quy định của Luật Ngân sách; đồng thời, cập nhật mã quan hệ ngân sách trước 31/7/2017.

 2. Các Sở, Ban, Ngành và UBND các Huyện, Thị xã hướng dẫn cơ quan, đơn vị cấp dưới xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP. Trên cơ sở đó tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn Ngân sách Nhà nước năm 2017; dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2018; theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2018 nêu trên (và theo Biểu mẩu đính kèm) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/7/2017, đồng thời thực hiện cập nhật dữ liệu, thông tin dự án... lên Hệ thống https://dautucong.mpi.gov.vn

 theo quy định tại Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017. Riêng đối với dự thảo kế hoạch năm 2018 của UBND các Huyện, Thị xã phải có ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp, trước khi gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

Các tin đã đưa: