CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  • Ngày đăng06/12/2021
  • Lượt xem18478

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN

Trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư kinh doanh

 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND

ngày     /     /2021 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (trừ các dự án thực hiện đầu tư trong khu công nghiệp) từ khi lập danh mục thu hút đầu tư đến khi dự án được triển khai đầu tư và các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tạm ngừng/chấm dứt hoạt động dự án.

2. Đối tượng áp dụng

Hướng dẫn này áp dụng đối với nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Những nội dung liên quan khác không nêu trong Hướng dẫn này, thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành...

File đính kèm:

File hướng dẫn

File phụ lục 01

File phụ lục 02

File quyết định 2120


Các tin đã đưa: