CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem641

 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông vê sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông

 
 

Các tin đã đưa: