HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2021

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem669

 

Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 15/01/2021 về Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ năm 2021 và Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
 
 
 
File đính kèm: 1. 15012021154704pmkh_26.pdf (5905.044 Kb)

Các tin đã đưa: