THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG BIỂU MẪU MỚI TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

  • Ngày đăng16/06/2021
  • Lượt xem1415

 

Về việc sử dụng mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
 

Ngày 15/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 15/10/2020). Nội dung Nghị định số 122/2020/NĐ-CP và các Phụ lục ban hành kèm theo đã được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và kèm theo Thông báo này.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP nêu trên, mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ 1-1 đến 1-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Kể từ ngày 15/10/2020, doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định này để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Thực hiện các nội dung về quy định chuyển tiếp, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn như sau:

1. Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được tiếp nhận vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ ngày 15/10/2020, Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị doanh nghiệp kê khai thông tin theo biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP. Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp không cần kê khai thông tin về việc đăng ký sử dụng hóa đơn, thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội tại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đã được tiếp nhận xử lý trước ngày 15/10/2020 nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

- Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT: nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện khai trình việc sử dụng lao dộng, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp tại một đầu mối theo đúng tinh thần cải cách thủ tục hành chính tại Nghị định số 122/2020/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận trả kết quả Giấy chứng nhận doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

Tuy nhiên, Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trước 15/10/2020 và được thông báo hồ sơ hợp lệ) bổ sung thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội, thông tin về việc đăng ký sử dụng hóa đơn theo mẫu tại Phụ lục 11-5 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT khi đi nhận kết quả. Đối với hồ sơ thông báo lập địa điểm kinh doanh, đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp không cần cập nhật, bổ sung thông tin theo hướng dẫn nêu trên.

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp,
Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Nghị định số 108/2018/NĐ-CP, Thông tư số
20/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT, trong Thông báo về
việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh
sẽ bổ sung nội dung hướng dẫn doanh nghiệp nộp lại Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh theo biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định số
122/2020/NĐ-CP.

Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

                                                                          Nguyễn Xuân Tuấn
                                                                         Trưởng phòng ĐKKD

 
File đính kèm: 1. 20200501_073642.jpg (4238.882 Kb)
                        2. dkkd_2020_2da_gop.pdf (14759.62 Kb)
 

Các tin đã đưa: