Loading ...

Công ty Cổ phần TM & DV Khoáng sản Phú Gia Phát (2 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:51:43

1. Kiến nghị 1: Đối với dự án bãi rác thải rắn trên thực tế một số hạng mục công trình công ty đã xây dựng nhưng khi giải tỏa chưa được hỗ trợ, đền bù. Đề nghị UBND tỉnh sớm hỗ trợ đền bù cho doanh nghiệp.

* Sở Tài chính trả lời (Công văn số 1441/CV-HĐĐ ngày 27/6/2018)

Hội đồng thẩm định trả lời:  Ngày 20/6/2018 Hội đồng thâm định đã có công văn số 1392/CV-HĐTĐ về việc bổ sung hồ sơ dự án: Bãi chôn rác thải rắn tại xã Buôn choach, gửi UBND huyện Krông Nô. Tuy nhiên đến nay UBND huyện Krông Nô vẫn chưa bổ sung hồ sơ. Hội đồng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ của dự án: Bãi chôn rác thải rắn tại xã Buôn choach và giải quyết vướng mắc theo quy định (nếu có).

2. Kiến nghị 2: Dự án trồng rừng phòng hộ: Chưa được giao đất, phê duyệt kế hoạch để trồng kịp thời vụ dẫn đến cấy giống bị chết. Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và giao cho doanh nghiệp hoàn thành việc trồng rừng trong thời gian khoảng 5 năm

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời (Công văn số 1415/SNN-VP ngày 27/6/2018)

* Về việc giao đất để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng, phục hồi rừng phòng hộ và phục vụ du lịch sinh thái của Công ty Phú Gia Phát:

- Năm 2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND, ngày 14/01/2016, về việc chủ trương đầu tư dự án quản lý bảo vệ rừng và trồng rừng phòng hộ của Công ty Phú Gia Phát. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Công ty  Phú Gia Phát thực hiện dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng và trồng rừng phòng hộ tại tiểu khu 1248, 1260 xã Buôn Choah; tiểu khu 1251 xã Nam Đà và tiểu khu 1265 xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, với tổng diện tích 3.850 ha, trong đó: giai đoạn 1: 1.796 ha; giai đoạn 2: Dự kiến diện tích còn lại (UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định sau).

- Công ty Phú Gia Phát được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 03/6/2016, với tổng diện tích là 1.768,6 ha, quy hoạch cho các hạng mục: trồng rừng phòng hộ: 995,8 ha; bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, kết hợp trồng rừng bổ sung: 772,6 ha, gồm đất có rừng tự nhiên 755,02 ha, đất trống có cây gỗ tái sinh: 17,5 ha; xây dựng trạm quản lý bảo vệ rừng và chòi canh lửa: 0,18 ha (diện tích thuộc giai đoạn 1).

Như vậy, Công ty Phú Gia Phát đã được UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Krông Nô tại các quyết định nêu trên.

* Việc phê duyệt kế hoạch và tổ chức trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát trong thời gian tới:

- Năm 2016, UBND đã phê duyệt Dự án trồng rừng thay thế cho Công ty Phú Gia Phát tại Quyết định 1237/QĐ-UBND ngày 20/7/2016; diện tích phê duyệt 389 ha; địa điểm trồng rừng tại tiểu khu 1260, huyện Krông Nô; năm 2017 tiếp tục giao kế hoạch trồng rừng cho Công ty Phú Gia Phát tổ chức trồng rừng đối với dự án trồng rừng đã được phê duyệt năm 2016; kết quả kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT vào thời điểm tháng 1/2018; tổng diện tích rừng trồng của đơn vị hiện còn là 27,21 ha (năm 2016: 18,89 ha; năm 2017: 8,32 ha), trong đó diện tích thuộc Dự án trồng rừng thay thế được phê duyệt là 14,51 ha, diện tích ngoài Dự án (ngoài thiết kế) là 12,7 ha.

- Mặc dù trong những năm qua, Công ty Phú Gia Phát và chính quyền địa phương đã có các giải pháp tích cực trong việc giải quyết đất lấn, chiếm để tổ chức triển khai trồng rừng, tuy nhiên kết quả thực hiện trồng rừng không đáp ứng được mục tiêu đề ra. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là hầu hết diện tích đất thuộc Dự án trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát hiện nay người dân canh tác sản xuất nông nghiệp; công tác giải quyết đất lấn, chiếm chưa giải quyết dứt điểm.

- Để công tác trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát trên địa bàn huyện Krông Nô đảm bảo tính khả thi, tránh tình trạng mất an ninh trật tự trên địa bàn trong công tác trồng rừng tại dự án trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát đã xảy ra trong năm 2017; ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 268/UBND-NN, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Krông Nô và các đơn vị có liên quan họp bàn để thống nhất phương án trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát; thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo phương án trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát, đồng thời đã tổ chức họp bàn để thống nhất phương án tổ chức trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát trên địa bàn huyện Krông Nô; căn cứ nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản số 885/SNN-KL ngày 03/5/2018, về việc tổ chức trồng rừng năm 2018 của Công ty Phú Gia Phát và Tờ trình số 76/TTr-SNN ngày 15/5/2018, về việc giao kế hoạch trồng rừng năm 2018 (Đợt 3); theo đó trình UBND tỉnh giao kế hoạch trồng rừng cho Công ty Phú Gia Phát với diện tích 150 ha.

- Tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2605/UBND-NN ngày 04/6/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục, hoàn thiện Phương án trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát; đồng thời đề nghị UBND huyện Krông Nô, tổ chức họp với tất cả với các hộ dân đang canh tác khu vực dự án trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát, để lấy ý kiến của các hộ dân liên quan đến các Phương án tổ chức trồng rừng của Công ty Phú Gia Phát trên địa bàn huyện Krông Nô; trên cơ sở quy định pháp luật, tình hình thực tế, đồng thời căn cứ vào ý kiến của các hộ dân, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh đề xuất cụ thể kế hoạch trồng rừng năm 2018 và các năm tiếp theo đối với dự án trồng rừng phòng hộ của Công ty Phú Gia Phát trên địa bàn huyện Krông Nô.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp