Loading ...

Công ty CP ĐT & XNK An Phong (4 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:55:04

1. Kiến nghị 1: Về vấn đề chứng minh năng lực tài chính: Đề nghị xem lại quy định về chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án. Theo quy định phải có Báo cáo tài chính (được kiểm toán) 02 năm gần nhất. Vậy đối với các doanh nghiệp mới thành lập thì thế nào?

Sở Tài chính trả lời theo Công văn số 1511/STC-TCDN ngày 04/7/2018

Trả lời: Tại điểm a, khoản 3, khoản 4, Điều 58 của Luật Đất đai quy định như sau:

“3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Theo quy định tại khoản 2, Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Điều kiện đối với người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định như sau:

2. Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

a) Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên;

b) Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

Do đó, việc xác minh năng lực tài chính đối với chỉ số “vốn thuộc sở hữu của mình” theo quy định, cần được xem xét thể hiện trên Báo cáo tài chính của các tổ chức, doanh nghiệp được lập tại thời điểm gần nhất theo đúng chuẩn mực Kế toán và được cơ quan kiểm toán độc lập kiểm tra một cách khách quan.

Tuy nhiên, đối với các tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập khi được xem xét để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư. Việc xem xét năng lực tài chính đã được UBND tỉnh Đắk Nông thể chế hoá quy định trên và ban hành Công văn số 6105/UBND-NN ngày 02/12/2015 V/v thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Theo đó, đối với các doanh nghiệp thành lập dưới 02 năm:

- Phải chứng minh khả năng thực hiện dự án đầu tư của chủ dự án thông qua một số hồ sơ như: Số dư tài khoản ngân hàng; tài sản cố định; tiền mặt hoặc các tài sản khác được xác định là tài sản hợp pháp của doanh nghiệp.

- Vốn huy động: các loại văn bản hợp pháp chứng minh năng lực huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác đối với số vốn còn lại.

2. Kiến nghị 2: Vấn đề chờ sắp xếp, xử lý nhà, đất, tài sản theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính Phủ: Đề nghị tỉnh sớm xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sắp xếp, xử lý nhà, đất, tài sản công để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến nhà, đất, tài sản công.

Sở Tài chính trả lời theo Công văn số 1511/STC-TCDN ngày 04/7/2018:

Về nội dung kiến nghị nêu trên, ngày 21/6/2018 Sở Tài chính đã có văn bản số 1412/STC-GCS về việc sắp xếp lại xử lý nhà, đất theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP phúc đáp kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1165/SKH-KTĐN về việc áp dụng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Trong đó có nêu:

- Trường hợp dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư & XNK An Phong có sử dụng đất từ thuộc quỹ đất sạch, hoặc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai không thuộc đối tượng sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

- Đối tượng, phạm vi thực hiện sắp xếp lại nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, bao gồm: Đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng thuộc phạm vi, đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

3. Kiến nghị 3: Vấn đề vườn ươm chưa phù hợp quy hoạch: Tỉnh ta nói chung và huyện Đắk Song đã có quy hoạch khu vực xây dựng vườn ươm chưa? Tại sao đất trồng cây lâu năm lại không phù hợp?

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời theo Công văn số 14831/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2018

Vấn đề vườn ươm chưa phù hợp quy hoạch: Không có quy định nào của Trung ương và địa phương có quy định về nơi lập vườn ươm cây giống, vườn ươm chỉ cần phù hợp với cam kết hoặc đánh giá tác động môi trường, Từ “Quy hoạch” sử dụng ở đây có nghĩa “Quy hoạch thiết kế” chi tiết các hạng mục khi lập vườn ươm để phù hợp với các tiêu chí của từng dự án cụ thể. Các quy định về vườn ươm và giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm được quy định cụ thể tại Thông tư 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ NN và PTNT Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

4. Kiến nghị 4: Về các chính sách liên quan đến Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ

Đề nghị UBND tỉnh sớm ra quyết định:

- Xác định danh mục sản phẩm cây nông nghiệp chủ lực tại địa phương.

- Các sản phẩm nông nghiệp khác được hỗ trợ ưu đãi

- Danh mục cây dược liệu chủ yếu tại Đăk Nông

- Xác định quy mô diện tích được gọi là vùng nguyên liệu tập trung cho chế biến.

- Xác định thời gian xây dựng cơ bản của các cây trồng chính tại Đắk Nông

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời theo Công văn số 14831/SNN-TTBVTV ngày 05/7/2018

- Danh mục sản phẩm cây Công nghiệp chủ lực của địa phương: UBND tỉnh Đắk Nông chưa có Quyết định ban hành danh mục cây trồng, vật nuôi chủ lực của địa phương.

- Xác định sản phẩm nông nghiệp được ưu đãi: Căn cứ khỏan 3, 6 điều 4 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính Phủ: Chỉ xác định sản phẩm theo dự án đầu tư. Cơ chế thị trường, các sản phầm hàng hóa được cạnh tranh công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, tỉnh Đắk Nông không có quy định nào về sản phẩm nông nghiệp được ưu đãi, bảo hộ. Chỉ có các Dự án được ưu đãi đầu tư được quy định tại Quyết định 01/2013/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

- Danh mục cây dược liệu chủ yếu ở Đắk Nông:

STT

Tên cây thuốc

Cách trồng

1

Bạch hoa xà

Bằng cành hoặc bằng hạt

2

Bạch hạc

Bằng  cành

3

Bình vôi

Bằng củ

4

Chè dây

Bằng hom cành hoặc bằng hạt

5

Sa nhân tím

Bằng hom

6

Thiên niên kiện

Bằng mẩu thân

7

Hà thủ ô đỏ

Bằng hom

8

Nga truật

Bằng củ

9

Xương sâm

Bằng đầu củ

10

Kim ngân

Bằng hom

11

Đinh lăng

Bằng cành

12

Tần lá dày

Bằng hom

13

Ý dĩ

Bằng hạt

14

Dây đau xương

Bằng hom

15

Gối hạc

Bằng hạt

16

Câu đằng

Bằng hạt hoặc bằng cành

17

Thổ phục linh

Bằng củ

18

Xạ can

Bằng hạt

20

Cỏ lưỡi rắn

Bằng hạt

21

Diệp hạ châu

Bằng hạt

22

Bồ công anh

Bằng hạt

23

Sâm cau

Bằng củ

24

Sài đất

Bằng thân

25

Sâm đại hành

Bằng củ

26

Bách bệnh

Bằng hạt

27

Đương quy

Bằng hạt

 (nguồn: Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài “Sưu tầm các cây thuốc quý tại tỉnh Đắk Nông” của Hội Đông y tỉnh Đắk Nông)

- Xác định quy mô diện tích vùng nguyên liệu tập trung cho chế biến: Tùy thuộc vào công suất chế biến của nhà máy đặt tại khu vực mà nhà máy xây dựng vùng nguyên liệu tập trung cho phù hợp.

- Xác định thời gian xây dựng cơ bản của các cây trồng chính tại Đắk Nông: Sở Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 1356/SNN-TTBVTV, ngày 22 tháng 06 năm 2018 về việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp.

- Trên các cây trồng ngắn ngày tính tổng thời gian sinh trưởng và phát triển, cụ thể:

Stt

Cây hàng năm

Đơn vị

Thời gian sinh trưởng, phát triển

1

Lúa

Tháng

3-4

2

Bắp

Tháng

3-4

3

Mía

Tháng

11-14

4

Khoai mỳ

Tháng

7-11

5

Khoai lang

Tháng

3-4

6

Rau

Tháng

1-3

7

Đậu

Tháng

2-3

 - Thời gian kiến thiết cơ bản tính trên các cây trồng dài ngày như cây Công nghiệp dài ngày, cây Ăn quả, cây trồng Rừng và một số hoa, cây Cảnh, cây Dược liệu và được Quy định tại Quyết định 177/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc giá bồi thường cây trồng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất Đắk Nông. Ngoài ra, thời gian kiến thiết cơ bản còn được quy định tại các Quyết định ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành “trồng và chăm sóc”, các Quy trình kỹ thuật, các Quyết định về ban hành định mức của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ quan ngành nghề như các Hiệp hội cây trồng (Cao su, Hồ Tiêu, Cà phê và Ca cao,…), từ các nghiên cứu, công bố khoa học, từ các định mức Kinh tế kỹ thuật của Bộ NN và PTNT, UBND các tỉnh ban hành,....cụ thể, một số loài cây như sau:

Stt

Loài cây

Số năm kiến thiết cơ bản

Ghi chú

1

Cà phê vối

3

Quyết định 177/QĐ-UBND

2

Cao su

6(đất hạng I), 7(đất hạng II), 8(đất hạng III)

Quy trình kỹ thuật cao su của Tổng Công ty Cao su Việt Nam năm 2004, Quyết định 177/QĐ-UBND

3

Hồ tiêu

3

Quyết định 177/QĐ-UBND, Quy trình kỹ thuật, Tiêu chuẩn ngành

4

Điều

3

5

Ca cao

3

6

Sầu riêng thường

6

7

Sầu riêng thái, ghép, cao sản

5

8

Chôm chôm

3

9

Nhãn

3

10

Vải

3

11

Sabôchê (Hồng xiêm), Hồng

3

12

Măng cụt

6

13

Mít

3

14

Me

3

15

Khế

3

16

Mận

3

17

Chùm ruột, Bòn bon.

3

18

Xoài

3

19

Cam, Quýt, Chanh, Bưởi

1

20

Bơ các loại

3

21

Mãng cầu, Na, Vú sữa.

2

22

Ổi

1,5

Quyết định 177/QĐ-UBND, Quy trình kỹ thuật

23

Vú sữa

3

Quyết định 177/QĐ-UBND

24

Cóc, dâu da, tắc

1,5

Quyết định 177/QĐ-UBND, Quy trình kỹ thuật

25

Cóc, ổi giống thực sinh

3

Quyết định 177/QĐ-UBND, Quy trình kỹ thuật, Tiêu chuẩn ngành

26

Ô ma (Lê ki ma)

4

27

Đu đủ

1

28

Dừa

5

29

Nho

3

30

Thanh long

2

31

Táo

1

32

Cau

4

33

Cari

1

34

Gió bầu

5

Quyết định 177/QĐ-UBND, Quy trình kỹ thuật.

35

Tre lấy măng

3

36

Lồng mức

3

37

Thông

5

38

Tếch

6

39

Bạch đàn, muồng đen, keo

3

40

Bàng

3

41

Sao

4

 

- Đề nghị UBND tỉnh ban hành định mức Kinh tế - Kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi chính hàng năm để làm cơ sở cho các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh áp dụng vào sản xuất nông nghiệp nhằm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp