Loading ...

Công ty TNHH Chăn nuôi Tấn Lộc Vinh (1 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:43:04

Kiến nghị: UBND tỉnh sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để doanh nghiệp thực hiện dự án. Hiện tại doanh nghiệp rất khó khăn

Đơn vị trả lời: Trên cơ sở (Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 17/5/2018 Thông báo kết luận phiên họp thường trực HĐN ngày 15/5/2018) và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh, Trung tâm xúc tiến Đầu tư đã trực tiếp gặp đồng chí Chánh văn phòng, HĐND để chuyển tải nội dung để xử lý cho doanh nghiệp, Hiện nay UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường đã cam kết xử lý xong

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp