Loading ...

Công ty TNHH MTV Liên Dũng- Đắk Nông (3 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:47:02

1. Kiến nghị 1: Công ty đang thực hiện Dự án trồng cây ăn trái theo hướng bền vững tại xã Nâm N’Jang, Đắk Song tỉnh Đắk Nông. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ cho doanh nghiệp thụ hưởng chính sách ưu đãi đầu tư. Tuy nhiên hiện nay đang vướng các vấn đề:

* Dự án có nằm trong danh mục ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hay không

* Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời: (Công văn số  /CV-KTĐN ngày 14/6/2018)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1144/SKH-KTĐN, ngày 13/6/2018 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến cụ thể làm cơ sở trả lời cho Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan được biết.

* Văn bản chứng nhận đầu tư của sở Kế hoạch và Đầu tư thì cấp mới, Quyết định cho thuê của UBND tỉnh là thu hồi, hai nội dung này chưa thống nhất dẫn đến không xác định được căn cứ ưu đãi đầu tư của dự án cũ hay dự án mới.

* Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời: (Công văn số   /CV-KTĐN ngày 14/6/2018)

Sau khi nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương dự án đầu tư Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông; địa điểm đề xuất thực hiện dự án tại xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông từ Trung tâm hành chính công tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chuyển hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định nhu cầu sử dụng đất và điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 353/STNMT-QHGĐ, ngày 09/3/2018) thì Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông lập dự án trồng cây ăn trái theo hướng bền vững không làm thay đổi diện tích, mục đích và thời hạn sử dụng đất so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 287326 đã cấp cho Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông.

Như vậy, dự án đầu tư Trồng cây ăn trái theo hướng bền vững của Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (dự án không làm thay đổi mục đích sử dụng đất) theo quy định tại Điều 32, Luật Đầu tư.

Theo quy định tại Điều 36 của Luật Đầu tư thì dự án đầu tư của Nhà đầu tư trong nước không thuộc diện bắt buộc phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  Trường hợp, Nhà đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37, Luật Đầu tư nên Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 8267232832, chứng nhận lần đầu ngày 23/3/2018 và đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 26/4/2018.

Như vậy, việc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH một thành viên Dũng Liên Đắk Nông là đúng theo quy định và Nhà đầu tư  tiếp tục được sử dụng đất đúng mục đích theo đúng quy định tại Khoản 3, Điều 189, Luật Đất đai năm 2013.

2. Kiến nghị 2: Đề nghị hướng dẫn thủ tục cho đơn vị thuê đất ở Khu Công nghiệp Tâm Thắng

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Công văn số 1113/STNMT-QHGĐ ngày 20/6/2018)

Ngày 14/12/2017, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng và  Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông đã ký Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất số 01/2017DL/TT và Văn bản sửa đổi hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất. Theo Khoản 3, Điều 189, Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.” Do đó,  ngày 05/02/2018, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 208/QĐ-UBND về việc thu hồi 633.261 m2 đất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tâm Thắng cho Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông thuê và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 287326 với diện tích 633.261 m2, với mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm và thời hạn sử dụng đến hết ngày 19/6/2056.

3. Kiến nghị 3: Giá tiền thuê đất một lần và trả tiền hàng năm chênh lệch quá lớn, gấp 2,86 lần. Đề nghị cho doanh nghiệp trả tiền thu đất một lần; đơn giá như trả tiền hàng năm, cụ thể: (Số tiền trả hàng năm * số năm thuê – các năm ưu đãi) = Bằng số tiền doanh nghiệp đóng một lần

* Cục thuế tỉnh trả lời (Công văn 1473/CT-THNVDT ngày 27/6/2018 và Công văn số 977/CT-THNVDT ngày 21/5/2018)

Nội dung Công ty Dũng Liên Đắk Nông đề nghị về việc được áp dụng đơn giá thuê đất trả tiền một lần bằng với đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm là không có cơ sở.

Căn cứ Phiếu chuyển đơn số 75/VPUBND ngày 07/5/2018 kèm theo đơn kiến nghị của của Công ty Dũng Liên Đắk Nông, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã mời các cơ quan có liên quan (Sở Tài chính, Sở Tài nguyên – Môi trường) họp về việc xác định đơn giá thuê đất khi được nhà nước cho phép chuyển đổi từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần.

Theo biên bản làm việc thì các cơ quan nhận thấy Cục Thuế tỉnh Đắk Nông xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần đối với Công ty Dũng Liên Đắk Nông là đúng theo quy định của pháp luật.

Vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã báo cáo UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 977/CT-THNVDT ngày 21/5/2018, cụ thể như sau:

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông nhận được Phiếu chuyển đơn số 75/VPUBND ngày 07/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông kèm theo Đơn kiến nghị giải quyết chính sách đối với nhà đầu tư của Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông. Vấn đề này, Cục Thuế báo cáo như sau:

Tại khoản 2 Điều 172 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc xác định giá đất khi được Nhà nước cho phép chuyển đổi từ hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định cách xác định đơn giá thuê đất khi chuyển từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại khoản 2 Điều 172 Luật đất đai

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn xác định đơn giá thuê đất đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao.

Từ các căn cứ nêu trên và Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính của Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông đã tính và Thông báo đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo đúng quy định. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông có ý kiến về việc đơn giá thuê đất trả tiền một lần cao hơn đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm là chưa phù hợp.

Ngày 17/5/2018, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông mời đại diện Sở Tài chính và Sở Tài nguyên – Môi trưởng tỉnh Đắk Nông họp để xem xét về việc xác định đơn giá thuê đất đối với Công ty TNHH MTV Dũng Liên Đắk Nông (có bản photocopy biên bản làm việc kèm theo). Căn cứ nội dung cuộc họp thì các thành viên đều nhận định việc Cục Thuế xác định đơn giá thuê đất đã được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Việc Công ty TNHH MTV Dung Liên Đắk Nông phản ánh “Chi cục Thuế huyện Đắk Song và Cán bộ thuế phòng tổng hợp dự toán Cục Thuế Đắk Nông trả lời về cách tính trả tiền thuê đất một lần” là không đúng. Vấn đề này đã được Chi cục Thuế huyện Đắk Song trả lời tại công văn số 259/CCT-CV ngày 15/12/2017 đối với các vướng mắc tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2017 của Chi cục Thuế Đắk Song trong đó có ý kiến trả lời Công ty CP đầu tư xuất nhập khẩu An Phong Đắk Nông – Chi nhánh Đắk Song, Cục Thuế tỉnh Đắk Nông gửi bản photo nội dung Công văn trả lời để UBND tỉnh được biết.

Tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh trong trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê đất và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định đơn giá thuê đất. Vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh lâu dài, UBND tỉnh nên có chính sách riêng để ưu đãi cho doanh nghiệp.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp