Loading ...

Công ty TNHH XNK MG (2 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:52:29

1. Kiến nghị 1: Năm 2007, Công ty TNHH XNK MG có thực hiện hợp đồng liên doanh – liên kết với Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa với mục đích cùng nhau đầu tư, kinh doanh khu giải trí tại địa điểm: số 2, đường Hùng Vương, Phường Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa (Dịch vụ Nice Club);  thời hạn hợp đồng là 20 năm (01/01/2008 – 01/01/2028). Nay Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa đã giải thể Công ty mong muốn được thuê lại đất để tiếp tục kinh doanh và phát triển dự án khu giải trí gồm cà phê – nhà hàng - tiệc cưới – karaoke.

Sở Tài chính trả lời theo Công văn số 1561/STC-TCDN ngày 10/7/2018

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp:

Đất phải thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương bao gồm: Đất của các công ty giải thể; đất do thu hẹp nhiệm vụ không còn nhu cầu sử dụng; đất không sử dụng, đất công ty đang khoán trắng, sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất đã chuyển nhượng; diện tích đất đã bán vườn cây; đất kết cấu hạ tầng không phục vụ sản xuất; đất ở theo quy hoạch của địa phương đã được phê duyệt và các loại đất khác phải thu hồi theo quy định của pháp luật về đất đai. Các công ty nông, lâm nghiệp có diện tích đất bị thu hồi phải bàn giao toàn bộ hồ sơ về quỹ đất bị thu hồi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.”.

Như vậy, đất của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa khi giải thể thì thực hiện việc thu hồi giao về cho địa phương (địa phương cấp tỉnh); việc quản lý, sử dụng diện tích đất thu hồi của công ty giải thể thực hiện theo Phương án sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc Công ty TNHH XNK MG có nhu cầu thực hiện dự án khu giải trí gồm cà phê – nhà hàng - tiệc cưới – karaoke, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gắn với Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

2. Kiến nghị 2:  Nếu không được tiếp tục thuê đất, công ty đề nghị cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản về việc giải quyết giá trị đền bù tài sản trên đất mà công ty đã đầu tư và các tổn thất thương mại mà Công ty MG phải gánh chịu khi Công ty Gia Nghĩa kết thúc hợp đồng trước thời hạn, giá trị này bao nhiêu và đền bù vào thời gian nào?

Sở Tài chính trả lời theo Công văn số 1561/STC-TCDN ngày 10/7/2018

Việc xử lý tài sản gắn liền với đất do Công ty TNHH XNK MG đầu tư thêm trên đất, Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa đã có Công văn số 22/HĐGT-CV ngày 04/6/2018 về việc tài sản hình thành trong liên doanh có đưa vào đấu giá, gửi Sở Xây dựng để lấy ý kiến; Sở Xây dựng đã có Công văn số 1135/SXD-QHKT ngày 05/7/2018 về việc phúc đáp công văn số 22/HĐGT-CV, ngày 04/6/2018 của Hội đông giải thể công ty TNHH MTV Gia Nghĩa. Theo đó, đối với bồi thường nhà ở, công trình xây dựng hợp pháp: Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Chương III, của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND, ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông). Những công trình trên đất đã được cấp giấy phép xây dựng thì được thẩm định giá để đưa vào đấu giá tài sản.

Việc nhà đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới các hạng mục công trình chưa có giấy phép xây dựng là không đúng theo quy định tại Điều 89, của Luật Xây dựng 2014 ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, của Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND, ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND, ngày 29/01/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông: “Nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt xây dựng trên đất ở không có giấy phép xây dựng kể từ ngày 01/7/2004 đến thời điểm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được phê duyệt, khi xây dựng không vi phạm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt công bố công khai thì được hỗ trợ bằng 80% giá trị nhà, công trình theo quy định tại điều 13 Quy định này”.

Như vậy các hạng mục xây dựng mới và cải tạo sửa chữa của Công ty không có giấy phép xây dựng nhưng không vi phạm quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được xét duyệt thì được hỗ trợ 80% giá trị công trình.

Để xác định giá trị bồi thường tài sản của Công ty, ngày 04/7/2018 Hội đồng giải thể đã tổ chức cuộc họp để thống nhất báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thuê đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán giá trị tài sản của bên hợp đồng thuê mặt bằng từ hợp đồng kinh tế dở dang tại Công ty TNHH MTV Gia nghĩa để làm cơ sở cho việc xem xét bồi thường khi thu hồi đất hoặc làm cơ sở cho việc bán đấu giá tài sản trên đất của các bên.

Như vậy, sau khi có ý kiến của UBND tỉnh về chủ trương thuê kiểm toán độc lập kiểm toán giá tri; Trên cơ sở Phương án sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt Hội đồng giải thể sẽ thực hiện công tác bồi thường hoặc bán đấu giá tài sản trên đất hoàn trả lại giá trị đầu tư cho Công ty TNHH XNK MG theo đúng quy định của pháp luật.

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp