Loading ...

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp DV, DL, TM Tân Thịnh (2 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:49:25

1. Kiến nghị 1: Các cơ quan chức năng tạo điều kiện giải quyết để Hợp tác xã triển khai dự án và xây dựng trụ sở làm việc.

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Công văn 1113/STNMT-QHGĐ ngày 20/6/2018).

Ngày 18/9/2017, Hợp tác xã nông lâm nghiệp du lịch thương mại Tân Thịnh ban hành Văn bản số 26/TTr-HTX Tân Thịnh trong đó có nội dung: Đề nghị bàn giao đất tại thực địa theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long giao UBND huyện Đắk G’long quản lý, bố trí sử dụng.

          Ngày 12/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành bàn giao diện tích 5.000 m2 đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk G’long quản lý (có biên bản bàn giao đất kèm theo).

          Đối với nội dung đề nghị giao diện tích đất thu hồi nêu trên cho Hợp tác xã nông lâm nghiệp du lịch thương mại Tân Thịnh để xây dựng Trụ sở làm việc: Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: d) Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”.

          Căn cứ mục 2.2.5 Phụ lục 1 kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất “Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là đất làm mặt bằng để xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (kể cả trụ sở, văn phòng đại diện, sân kho và nhà kho của tổ chức kinh tế); đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm”.

          Như vậy, diện tích 5.000 m2 đất thu hồi của Hạt kiểm lâm huyện Đắk G’long bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk Glong quản lý thuộc quỹ “đất sạch”; việc giao đất, cho thuê đất vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nêu trên.

          Do đó, đề nghị Hợp tác xã nông lâm nghiệp du lịch thương mại Tân Thịnh liên hệ với UBND huyện Đắk G’long để được hướng dẫn thủ tục đấu giá quyền sử dụng diện tích đất nêu trên theo quy định.

2. Kiến nghị 2: Các ngành và địa phương đã khảo sát dự án của HTX để tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc. Đề nghị huyện Đắk G’long sớm xử lý đền bù hỗ trợ cho HTX

* UBND huyện Đắk Glong (Công văn 271/BC-UBND ngày 02/7/2018)

1. Đối với việc giải quyết khó khăn, vướng mắc của Hợp tác xã NLN - DV -TM Tân Thịnh liên quan đến trang trại heo tại thôn 11, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong:

Sau khi rà soát các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện trả lời kiến nghị của doanh nghiệp cụ thể như sau:

* Nội dung cấp giấy phép xây dựng cho công trình trại heo thuộc dự án Trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong đã thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng (lần đầu) cho công trình trại heo là đúng quy định của pháp luật.

Thời điểm cấp giấy phép xây dựng là ngày 28/01/2016. Thời điểm Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 đã có hiệu lực. Tuy nhiên, Kế hoạch bảo vệ môi trường đã xác nhận vẫn được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 15, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Điều 33, Luật Bảo vệ môi trường (Tại Công văn số 1382/TNMT-BVMT ngày 26/10/2016 của Sở TN&MT về việc phúc đáp tờ trình số 21/TTr-HTX ngày 29/9/2016 của Hợp tác xã NLN-DV-DL-TM Tân Thịnh và Công văn số 233/TNMT-BVMT ngày 02/3/2017 của Sở TN&MT về việc phúc đáp Công văn số 213/SKH-TTXTĐT ngày 23/02/2017 của Sở KT&ĐT).

*  Giải quyết những vướng mắc hiện tại của trại heo:

Ngày 23/9/2016, đoàn liên ngành của UBND huyện đã tiến hành kiểm tra và phát hiện Hợp tác xã NLN-DV-TM Tân Thịnh thi công công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp và đã đề nghị Hợp tác xã NLN-DV-TM Tân Thịnh tạm thời dừng thi công xây dựng và bổ sung các hồ sơ cần thiết để thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng.

          Tại Công văn số 223/TNMT-BVMT ngày 02/3/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời nội dung điều chỉnh thiết kế của công trình xây dựng hệ thống chuồng nuôi heo áp dụng công nghệ cao của Hợp tác xã NLN - DV -TM Tân Thịnh. Sau khi điều chỉnh thiết kế tại kết quả thẩm định số 182/KQTĐ-SXD ngày 23/11/2016 của Sở Xây dựng thì công trình trên đã thuộc đối tượng phải đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

          Tại Công văn số 349/UBND-NN ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc gia hạn chủ trương đầu tư dự án Trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái thì chỉ gia hạn cho dự án đến ngày 31/12/2016.

          Cho đến nay, Hợp tác xã NLN - DV -TM Tân Thịnh mới chỉ thực hiện được việc điều chỉnh thiết kế xây dựng theo kết quả thẩm định số 182/KQTĐ-SXD ngày 23/11/2016 của Sở Xây dựng. Các nội dung còn lại như gia hạn chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, Hợp tác xã NLN - DV -TM Tân Thịnh chưa thực hiện được.

          Vì vậy, đề nghị Hợp tác xã NLN - DV -TM Tân Thịnh tiếp tục thực hiện các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Thông báo số 72/TB-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 năm 2017.

          2. Đối với việc giải quyết tranh chấp đất đai khu vực triển khai thực hiện dự án của Hợp tác xã NLN - DV - TM Tân Thịnh tại thôn 4, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông:

Sau khi nhận được Công văn số 975/SKH-KTĐN ngày 23/5/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc dự án trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông của Hợp tác xã NLN-DV-DL-TM Tân Thịnh, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glong đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê phối hợp với các đơn vị liên quan, Hợp tác xã NLN-DV-DL-TM Tân Thịnh tiến hành giải quyết các tranh chấp đất đai khu vực triển khai thực hiện dự án của Hợp tác xã NLN-DV-DL-TM Tân Thịnh tại thôn 4, xã Quảng Khê.

Ngày 26/6/2018, Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê có Báo cáo số 87/BC-UBND về việc hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo đó, việc tranh chấp đất đai tại thôn 4, Ủy ban nhân dân xã Quảng Khê đã tiến hành xác minh thực địa và hòa giải tranh chấp nhiều lần, tuy nhiên đối với khu vực sình thôn 4, xã Quảng Khê, tại vị trí các hộ dân rào lưới B40 không cho người của Hợp tác xã NLN-DV-DL-TM Tân Thịnh vào thực hiện dự án vì theo ý kiến của các hộ dân diện tích đất này các hộ dân đã khai hoang, canh tác từ lâu, trước khi tỉnh có chủ trương cho thực hiện dự án nhưng không bóc tách diện tích trên ra khỏi dự án. Các hộ dân không thống nhất bàn giao diện tích này để Hợp tác xã NLN-DV-DL-TM Tân Thịnh thực hiện dự án và kết quả các cuộc họp hòa giải tranh chấp đất đai không thành.

Hiện, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND xã Quảng Khê tuyên truyền, vận động; xác định, làm rõ nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất của các hộ dân đang có tranh chấp với Hợp tác xã NLN-DV-DL-TM Tân Thịnh để hướng dẫn các bên liên quan gửi đơn ra Tòa án nhân dân để được giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp