Loading ...

HTX NLN sản xuất, thương mại, dịch vụ Tia Sáng (2 kiến nghị)

Ngày đăng:21-08-2018 | 14:45:40

1. Kiến nghị 1: Ngày 18/12/2017, HTX đã gửi Văn bản tới Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Gia Nghĩa đo đạc ranh giới  thửa đất  nhưng từ đó đến nay vẫn chưa đựơc xem xét giải quyết (theo phiếu hẹn tiếp nhận yêu cầu đo đạc của Văn phòng đăng ký đo đạc tỉnh

* Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời (Công văn 1192/STNMT -QHGĐ ngày 28/6/2018)

Sau khi kiểm tra hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai và báo cáo của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Gia Nghĩa, ngày 18/12/2017 đơn vị không nhận được văn bản nào về đề nghị đo đạc ranh giới thửa đất của hợp tác xã Tia Sáng. Trường hợp Hợp tác xã Tia Sáng có nhu cầu đo đạc đề nghị liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông để tiến hành đo đạc theo quy định.

(Địa chỉ Văn phòng: đường23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; điện thoại: 02616 260 627)

 2. Kiến nghị 2: HTX muốn liên kết để tạo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp (Sản phẩm chanh dây). Đề nghị Hỗ trợ về thủ tục pháp lý.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời (Công văn số 1415/SNN-VP ngày 27/6/2018)

- Nội dung kiến nghị của HTX NLN DV, TM, du lịch Tia Sáng là “Hỗ trợ về thủ tục pháp lý”, nội dung này chưa được rõ là Doanh nghiệp muốn hỗ trợ về thủ tục pháp lý nào?

Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân. Hình thức này đảm bảo cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Trong đó, việc liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị có nhiều hình thức liên kết (Như: liên kết nông dân với nông dân; liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân; liên kết giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân;…), trong đó, nhà nước đóng vai trò kiến tạo thông qua việc ban hành các chính sách mang tính tổng hợp, xây dựng các tiêu chuẩn, thương hiệu,…

- Hiện nay, có một số chính sách có liên quan đến việc liên kết sản xuất để tạo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp đang có liệu lực như:

+ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

+ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

+ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc ban hành quy định tiêu chí xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Tùy thuộc vào yêu cầu thực tế mà Doanh nghiệp có thể nghiên cứu các quy định nêu trên để có định hướng cụ thể trong việc liên kết để tạo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Nông.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp