Loading ...

Kiến nghị của Công ty Cổ phần Mắc Ca Nữ Hoàng:

Ngày đăng:30-03-2016 | 14:08:07

Công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Đức để lên phương án hỗ trợ đền bù cho các hộ dân xâm canh tại khu vực dự án, nhưng đến thời điểm hiện tại đã tiến hành đền bù được 180 ha, số diện tích còn lại 20 ha của 12 hộ dân không chịu nhận hỗ trợ, đền bù đất xâm canh trái phép. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Công ty kính mong địa phương hỗ trợ giải quyết dứt điểm diện tích 20 ha bị lấn chiếm nói trên.

Vấn đề này được UBND huyện Tuy Đức trả lời như sau:

1. Về chủ trương thực hiện dự án:

Thực hiện Thông báo số: 118/TB-UBND, ngày 31 tháng 07 năm 2013 của UBND tỉnh Đăk Nông và Công văn số: 4897/UBND-NN, ngày 06 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh Đăk Nông. Ủy ban nhân dân huyện hoàn toàn thống nhất về chủ trương để Công ty Cổ phần Mắc ca Nữ Hoàng lập dự án đầu tư trồng thí điểm cây Mắc ca trên địa bàn huyện Tuy Đức.

2. Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan, UBND xã Quảng Tâm, Công Ty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng và Công ty Cổ phần Mắc ca Nữ Hoàng khảo sát tại Tiểu khu 1489, diện tích khoảng 200ha. Sau khi xác định diện tích và các hộ xâm canh trên diện tích đất Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng quản lý, Công ty Cổ phần Mắc ca Nữ Hoàng cùng với các phòng, ban, cơ quan đơn vị liên quan và UBND xã Quảng Tâm, gia làng trưởng bản, người có uy tín thỏa thuận và giao cho Công ty Cổ phần Mắc ca Nữ Hoàng được 180ha, còn 20ha đất của 12 hộ gia đình đang xâm canh trên đất không nhận tiền hỗ trợ và giao trả đất. Vì giá hỗ trợ về cây trồng thấp so với mức đầu tư vào việc chăm sọc cây cà phê và cây tiêu, hiện trên vị trí đất có 04 ngôi nhà tạm và 01 chuồng gà tạm.

Để đảm bảo tiến độ dự án Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức đã thành lập tổ công tác 664 tại Quyết định số 644/QĐ-UBND, ngày 14/05/2015 của UBND huyện Tuy Đức về việc thành lập tổ công tác 664 thực hiện việc kiểm kê cây trồng vật kiến trúc, tài sản của các hộ dân đang xâm canh tại tiểu khu 1489, do Công ty TNHH MTV Cao su Phú riềng quản lý.

Ngày 27 tháng 05 năm 2015 tổ công tác 664 có báo cáo số 01/BC-TCT, về tình hình kiểm kê cây cối hoa màu, tài sản, vật kiến trúc của các hộ dân đang xâm canh tại tiểu khu 1489, do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng quản lý.

Ngày 14/5/2015 tại trụ sở tiếp công dân huyện Tuy Đức, tổ chức tiếp công dân để nắm bắt tâm tư của 12 hộ dân không nhận tiền hỗ trợ.

Đến ngày 27 tháng 05 năm 2015 tổ công tác 664 đã có thông báo về tình hình kiểm kê cây cối, hoa màu, tài sản vật kiến trúc trên đất của 12 hộ gia đình đang xâm canh biết, các hộ gia đình không quan tâm về kết quả thông báo và lần lượt kéo nhau về.

Ngày 15/10/2015 tại trụ sở tiếp công dân huyện Tuy Đức, tổ chức tiếp công dân để năm bắt tâm tư của 12 hộ dân không nhận tiền hỗ trợ (nhưng các hộ không tới họp).

Ngày 26 tháng 11 năm 2015 Trung tâm Phát triển Quỹ đất đã có Phương án số 07/PA-TTPTQĐ, về việc bồi thường, hỗ trợ cho 12 hộ dân đang xâm canh tại tiểu khu 1489, do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng quản lý, đã gửi cho Công ty cổ phần Mác ca Nữ Hoàng. Mức bồi thường, hỗ trợ cho mỗi hộ dân là 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng) đối với đất trồng cây lâu năm, 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với đất trồng cây hàng năm khác và còn được hỗ trợ thêm 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng) cho những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm. Nhưng các hộ gia đình vẫn không đồng ý.

Ngày 16/11/2015 tại trụ sở tiếp công dân huyện Tuy Đức, tổ chức tiếp công dân để nắm bắt tâm tư của 12 hộ dân không nhận tiền hỗ trợ (nhưng các hộ không đồng ý với Phương án số 07/PA-TTPTQĐ, về việc bồi thường, hỗ trợ cho 12 hộ dân đang xâm canh tại tiểu khu 1489, do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng quản lý). Vì các hộ so sánh giữa mục hỗ trợ về cây trông theo Quyết định số: 177/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc quy định tạm thời giá bồi thường cây trồng trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Nông và mức đầu tư của các hộ gia đình vào việc chăm sóc cây tiêu và cây cà phê là không phù hợp.

Khó khăn: Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức, xã Quảng Tâm và Công Ty cổ phần Mác ca Nữ Hoàng đã nhiều lần mời các hộ dân để thỏa thuận nhưng các hộ dân vẫn không thống nhất về giá hỗ trợ của nhà nước, vì mức hỗ trợ của nhà nước quá thấp so với vốn của họ đã bỏ ra đầu tư vào mảnh đất, các hộ gia đình hiện chỉ có đất ở đó sinh sống nên các hộ gia đình đề nghị được cấp đất ở và đất sản xuất.

Hướng giải quyết:

- Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho đoàn công tác của huyện và các phòng ban có liên quan và UBND xã Quảng Tâm, hoàn thiện hồ sơ của 12 hộ gia đình để xin ý kiến của Thường Trực huyện Ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông để triển khai tổ chức cưỡng chế thu hồi đất của 12 hộ gia đình giao cho Công Ty cổ phần Mác ca Nữ Hoàng triển khai thực hiện dự án.

- Tiếp tục tuyên truyền để các hộ dân hiểu về các chính sách pháp luật của Nhà nước hiểu về dự án.

- Công ty cổ phần Mác ca Nữ Hoàng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể tiếp tục thỏa thuận mức hỗ trợ đối với 12 hộ dân.

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp