Loading ...

Đắk Nông ban hành kế hoạch triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng:24-08-2020 | 13:45:58
UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu giai đoạn từ năm 2020-2025, có ít nhất 05 nhóm sản phẩm nông - lâm - thủy sản, thực phẩm chủ lực và tiềm năng của tỉnh, huyện được truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa của tỉnh (Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh) và kết nối tham gia áp dụng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia cho tối thiểu 05 nhóm sản phẩm, hàng hóa.

Đến giai đoạn từ năm 2026-2030, có tối thiểu 30% cơ sở/doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ có hệ thống truy xuất nguồn gốc bảo đảm khả năng tương tác, trao đổi dữ liệu với hệ thống truy xuất nguồn gốc của tỉnh. Bên cạnh đó, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh bảo đảm kết nối được với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.

Để triển khai kế hoạch, các đơn vị, địa phương có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, đào tạo nâng cao nhận thức về truy xuất nguồn gốc; Khảo sát, tư vấn, hướng dẫn xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm hàng hóa để tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã số, mã vạch tại cơ sở/doanh nghiệp; Xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của tỉnh; Triển khai áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá đối với nhóm sản phẩm, hàng hoá nông nghiệp, thực phẩm chủ lực của tỉnh,…

MT

 

 

 

(Nguồn:)
Viết phản hồi
Mã xác nhận:
Thông tin doanh nghiệp