Loading ...

Trung tâm xúc tiến Đầu tư tỉnh Đăk Nông - Đồng hành cùng doanh nghiệp, Nhà đầu tư

13-03-2014 | 14:43

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, tiền thân là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được thành lập tại Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông trực thuộc UBND tỉnh Đăk Nông; đến tháng 11 năm 2012, được chuyển giao nguyên trạng và đổi tên thành Trung tâm xúc tiến Đầu tư tại Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh Đăk Nông, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông.

1 
Thông tin doanh nghiệp